เช้าข่าว 7 สี

โรงรับจำนำ กทม. ลดดอกเบี้ย สู้ภัยโควิด-19

นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่ากรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั้งเรื่องสุขภาพ รูปแบบการใช้ชีวิต รวมถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ประชาชนจำนวนมากมีรายได้ลดลงและขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมอบนโยบายให้สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร หรือโรงรับจำนำ ลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือประชาชน

ซึ่งได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้คือ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาทต่อเดือน โดยจำกัดวงเงินรับจำนำไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อ 1 คน และต่อสถานธนานุบาล 1 แห่ง

เงินต้นตั้งแต่ 5,001 - 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน และเงินต้นเกิน 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 สำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถนำสินทรัพย์มาฝากไว้กับโรงรับจำนำของกรุงเทพมหานคร ได้ทั้ง 21 แห่ง

ขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เดินหน้าโครงการ Social Care by พม. อาสา ครั้งที่ 2 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น บริการสาธิตการทำอาหารและเครื่องดื่ม บริการตัดผมฟรี แจกแว่นสายตา และบริการข้อมูลสวัสดิการสังคมและการส่งเสริมอาชีพของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมถึงการตั้งจุดให้บริการรับบริจาคโลหิต และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น