ห้องข่าววาไรตี้

แจ้งทุกจังหวัดยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน-ทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง ส่งหนังสือคำสั่งด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ แจ้งประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน ด้วยการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน และ เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เมื่อปี 2563 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในปี 2561

จึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเป็นการทั่วไปด้วย