ข่าวดึก 7HD

แพทย์ประเมินสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลังเปิดประเทศ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มองว่าการจะเปิดประเทศได้หรือไม่นั้นต้องมี 3 มาตรการที่ทำควบคู่กัน คือ

1. มาตรการการฉีดวัคซีน แม้ตอนนี้จะฉีดเยอะแล้วแต่ก็ยังต้องระดมฉีดอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยการจะทำให้มาตรการนี้สำเร็จคือ ต้องมีวัคซีนเพียงพอ ซึ่งขณะนี้มีมากพอแล้ว ตั้งแต่เดือนนี้ไทยจะมีวัคซีนเข้ามาเดือนละ 20 ล้านโดส และคนในประเทศก็ต้องยอมให้ฉีดด้วย

2. มาตรการส่วนบุคคลที่หย่อนยานลงไม่ได้ ต้องดำเนินการตามมาตรการเคร่งครัด

3. มาตรการด้านบริหารจัดการ หากเปิดประเทศแล้วคาดการณ์ว่าอาจจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มมากขึ้นแต่ยังอยู่ในสัดส่วนที่ควบคุมได้ ส่วนตัวเลขที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มนั้นมีที่มาได้จากทั้ง 2 ส่วน คือ ทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือการหย่อนยานทางมาตรการจากคนในประเทศ มีโอกาสที่เป็นไปได้ทั้ง 2 อย่าง ทุกฝ่ายต้องช่วยกันเข้มงวดในมาตรการด้านสาธารณสุข

นายแพทย์ประสิทธิ์ ยังขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด หากมีมาตรการแล้วต้องค่อยๆ ผ่อนปรนแล้วติดตามดู ข้อดีในตอนนี้คือ ไทยมีวัคซีนแล้ว แต่ข้อเสียคือ การระบาดของสายพันธุ์เดลตา ขณะนี้เชื่อว่าไทยยังคุมอยู่ได้ในระดับหนึ่ง เห็นได้จากคนไข้ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ คนไข้ปอดอักเสบ เริ่มน้อยลง รวมถึงผู้ติดเชื้อก็เริ่มลดลง