ข่าวดึก 7HD

โรงรับจำนำ กทม. ลดดอกเบี้ยสู้โควิด-19

นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับประชาชน ทั้งเรื่องสุขภาพ รูปแบบการใช้ชีวิต รวมถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจ ที่ประชาชนจำนวนมากมีรายได้ลดลง และขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงมอบนโยบายให้สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร หรือโรงรับจำนำ กทม. ลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือประชาชน

ซึ่งได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ คือ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาทต่อเดือน โดยจำกัดวงเงินรับจำนำไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อ 1 คน และต่อสถานธนานุบาล 1 แห่ง เงินต้นตั้งแต่ 5,001 - 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน และเงินต้นเกิน 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 สำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการ สามารถนำสินทรัพย์มาฝากไว้กับโรงรับจำนำ กทม. ได้ทั้ง 21 แห่ง

ขณะที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เดินหน้าโครงการ Social Care by พม. อาสา ครั้งที่ 2 เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน ไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น บริการสาธิตการทำอาหารและเครื่องดื่ม บริการตัดผมฟรี แจกแว่นสายตา และบริการข้อมูลสวัสดิการสังคมและการส่งเสริมอาชีพของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมถึงการตั้งจุดให้บริการ รับบริจาคโลหิต และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น