7HD ร้อนออนไลน์

พล.อ.ประวิตร สั่งเร่งระบายน้ำท่วม และป้องกันน้ำหลากในพื้นที่ภาคอีสาน พร้อมเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย

วันนี้ (14 ตุลาคม 2564) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ จ.ขอนแก่น    โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำท่วมในลุ่มน้ำชีเพื่อป้องกันและลดผลกระทบให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด  โดยมีผู้ว่าราชการอีก 3 จังหวัดลุ่มน้ำชี ได้แก่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และ ยโสธร เข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากเป็นพื้นที่รับมวลน้ำต่อจาก จ.ขอนแก่น ก่อนจะทำพิธีกดปุ่มกิจกรรมเพิ่มความสุขสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เพื่อเติมน้ำต้นทุนแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่ อ.ภูเวียง และ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น หลังจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ ต.ดอนหัน และ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พล.อ.ประวิตร  กล่าวว่า   ขณะนี้มวลน้ำกำลังเข้าสู่ จ.ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากที่ยังมีแนวโน้มฝนตกหนักอยู่ในขณะนี้ โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ รวมถึงวางแผนเก็บน้ำสำรองทุกแหล่งทั้งผิวดินและใต้ดินไว้รองรับในช่วงฤดูแล้งหน้าด้วย โดยมอบหมายให้ สทนช. ร่วมกับจังหวัด กรมชลประทาน และ กฟผ. พิจารณากำหนดแผนบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงตลอดลำน้ำชีด้วย พร้อมทั้งให้อนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น โดยจังหวัดขอนแก่น และ สทนช. เป็นเจ้าภาพหลักจัดทำแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น โดยเสนอผ่านคณะกรรมการลุ่มน้ำชี และให้ สทนช. รวบรวมเสนอ กนช. เห็นชอบต่อไป สำหรับโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการแล้วขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งเน้นย้ำทุกภารกิจด้านน้ำต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดขยายผลการแก้ไขปัญหาด้านน้ำของประเทศได้อย่างยั่งยืน

ด้าน ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า สทนช.ได้เร่งรัดผลักดันแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ จ.ขอนแก่น โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561-2564  มีการพัฒนาแหล่งน้ำเกิดขึ้นรวม 2,070 แห่ง พื้นที่ได้รับการป้องกันกว่า 4.6 แสนไร่ เช่น ประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ แก้มลิงแก่งน้ำต้อน แก้มลิงหนองโป่งขี้กั่ว เป็นต้น และในปี’65 มีแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามงบบูรณาการอีก 40 แห่ง ปริมาณน้ำ 3.62 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 13,589 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 6,475 ครัวเรือน มีพื้นที่ได้รับการป้องกัน 963 ไร่ เช่น ระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนบ้านไผ่ แก้มลิงกุดหมากเท้งพร้อมอาคารประกอบ ฝายห้วยสายบาตร และอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยโพงพร้อมระบบกระจายน้ำ เป็นต้น ขณะเดียวกันยังได้เร่งขับเคลื่อนแผนงานโครงการสำคัญ อีก 13 โครงการที่เน้นเพิ่มการเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน และการป้องกันน้ำท่วมเพื่อป้องกันชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในช่วงปี’66 - 68 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเพิ่มน้ำต้นทุนได้ 36.4 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 35,181 ไร่ และ 9,344 ครัวเรือน อาทิ การขุดลอกแม่น้ำชี ระยะทาง 215 กม. อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้ ระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองขอนแก่น ระยะที่ 2 แก้มลิงหนองเอียด และแก้มลิงหนองแปน เป็นต้น