7HDร้อนออนไลน์

ศปก.ศบค. เสนอ มาตรการผ่อนคลาย กิจการ-กิจกรรม กับ ศบค. ชุดใหญ่

วันนี้ (14 ต.ค. 64) นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงาน ข้อเสนอการปรับพื้นที่สถานการณ์และปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค โควิด-19 ในพื้นที่ ดังนี้

การปรับพื้นที่สถานการณ์และปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ข้อเสนอการปรับเงื่อนไขมาตรการสำหรับกิจการกิจกรรมพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
1) การห้ามออกนอกเคหะสถาน  จากเดิม 22.00-04.00 น. เสนอให้ 23.00-03.00 อย่างน้อย 15 วัน

2) ร้านสะดวกซื้อตลาดสดหรือตลาดนัด
จากเดิมเปิดดำเนินการได้จนถึง 21.00 น. (จำนวนเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภค) เสนอให้เปิดดำเนินการได้ถึง 22.00 น. จำหน่ายได้ทุกประเภทสินค้า เปิดบริการเครื่องเล่น สวนสนุกได้โดยผ่านการพิจารณาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

3) กิจการอื่นๆ ที่เปิดทำการโดยกำหนดเวลา เช่นธุรกิจภาพยนตร์หรือฉายภาพยนตร์ , ร้านอาหาร , โรงละครโรงมหรสพ (ลิเก ลำตัด หรือ การแสดงพื้นบ้านอื่นๆ) , สนามกีฬาทุกประเภท ,สวนสาธารณะ , ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า
จากเดิมเปิดดำเนินการได้จนถึง 21:00 น. เสนอให้เปิดดำเนินการตามเวลาปกติแต่ไม่เกิน 22:00 น. ยังเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

4) สถานดูแลผู้สูงอายุ
จากเดิมให้รับเฉพาะที่อยู่ประจำไม่เปิดดำเนินการแบบรับไป-กลับ เสนอให้เปิดดำเนินการแบบรับไป-กลับได้ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร โดยบุคลากร-ผู้ใช้บริการต้องได้รับวัคซีนครบเกณฑ์และสุ่มตรวจ ATK ทุกสัปดาห์

5)การขนส่งสาธารณะทุกประเภท
จากเดิมความจุ 75% ของยานพาหนะ เสนอปรับเพิ่มตามความจุความสามารถของยานพาหนะ

สำหรับกิจการที่ปิดตามข้อกำหนดฉบับที่ 28ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

1) ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้าและโรงแรม
เปิดบริการจัดประชุม และจัดงานตามประเพณีนิยมได้ แต่จำกัดจำนวนคนไม่เกิน 500 คนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
จัดเลี้ยงอาหารแบบแยกชุด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
กำหนดเวลาประชุมไม่เกินช่วงละ 2 ชั่วโมง เพื่อให้มีเวลาพัก
เปิดระบายอากาศห้องประชุม
เปิดดำเนินการตามเวลาปกติแต่ไม่เกิน 22:00 น.
ให้ขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกรณีเกิน 50 คน
โดยเรื่องนี้ สสปน. ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมควบคุมโรค จะกำหนดแนวทางปฏิบัติภายในวันที่ 18 ตุลาคม

ส่วนการปรับเงื่อนไขมาตรการสำหรับกิจการกิจกรรมสำหรับทุกคนที่
1) ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์

จากเดิมยังไม่เปิดบริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก สวนน้ำ จำกัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในบริเวณห้างสรรพสินค้าตามระดับพื้นที่ (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไม่อนุญาต) เสนอให้เปิดบริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม ที่เล่นเป็นรายบุคคลหรือแข่งเป็นคู่เท่านั้น สวมหน้ากากตลอดเวลา แต่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดยังไม่เปิดให้บริการ และยังไม่เปิดให้บริการสวนน้ำสวนสนุกทุกพื้นที่

2) สนามกีฬาทุกประเภท สวนสาธารณะ
จากเดิมจำกัดเวลาพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เวลา 21.00 น. เสนอเป็นให้เปิดดำเนินการตามเวลาปกติได้ แต่ไม่เกิน 22.00 น. มาตรการอื่นๆ คงเดิม

3)การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค
จากเดิมกำหนดการรวมกลุ่มตามระดับพื้นที่ ตั้งแต่พื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดถึงเฝ้าระวังดังนี้ 25,50,100,200,500 คน โดยเสนอเป็นปรับเพิ่ม การรวมกลุ่มตามระดับพื้นที่ ตั้งแต่พื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดถึงเฝ้าระวังดังนี้ 50,100,200,300,500 คน

4) สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
จากเดิมยังไม่เปิดดำเนินการให้ผู้ประกอบการเตรียมการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และระบบระบายอากาศมาตรฐานบุคลากรให้ได้รับวัคซีนทุกคน เสนอเป็นกระทรวงมหาดไทย กทม. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมควบคุมโรค การสนับสนุนบริการสุขภาพ เร่งรัดกำหนดมาตรการเตรียมการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

อย่างไรก็ตามต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่ามาตรการดังกล่าวจะอนุมัติหรือไม่ หลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่เสร็จสิ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง