7HDร้อนออนไลน์

"รู้ก่อนเลือก" ยื่นใบสมัครแล้ว ต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างไร

น้องจำไม: รู้ป่ะ? ยื่นใบสมัครแล้ว ต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างไร

น้องแจง : ผอ.การเลือกตั้งประจำ อปท.  จะตรวจสอบทั้งคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม หากมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับหลักฐานของผู้สมัครคนใด   จะแจ้งหน่วยงานที่ออกหลักฐาน เพื่อยืนยันรับรองความถูกต้อง

ข่าวอื่นในหมวด