7HDร้อนออนไลน์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพิ่มการระบายน้ำ จะส่งผลให้แม่น้ำปาสัก เพิ่มประมาณ 2 เมตร

14 ตุลาคม 2564 จากสถานการณ์อิทธิพลของพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้มีฝนตกสะสมในพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จำนวนมาก ตั้งแต่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ อำเภอชัยบาดาล อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนในปริมาณมาก และ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ยังคงมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 410.220 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือที่ 35.443 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งขณะนี้มีปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่ 919.75 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น ร้อยละ 95.81 % ของความจุเขื่อนปกติ 960 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนได้ทำการเพิ่มการระบายน้ำจาก 50.69 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 300.75 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือที่ 25.985 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
    
ทั้งนี้ นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ได้ลงนาม ในหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ. 0319.18 / 295 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เพื่อแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเพิ่ม ตั้งแต่จังหวัดลพบุรี สระบุรี ต่อเนื่องไปจนถึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะทยอยปรับเพิ่มการระบานน้ำลงสู่ท้ายเขื่อน เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำ จาก 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ ระดับน้ำในแม่น้ำปาสัก เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ประมาณ 2 เมตร ถึง 2 เมตร 50 เซนติเมตร โดยเพาะในพื้นที่ อำเภอเสาไห้ อำเภอบ้านหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำ ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูง และติดตามสถานการณ์ น้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อย่างใกล้ชิด