7HD ร้อนออนไลน์

15 ต.ค.วันสุดท้ายของการรับสมัครเลือกตั้ง อบต.

การเปิดรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีขึ้นระหว่าง 11 – 15 ตุลาคม 2564 โดยวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร ซึ่งการรับสมัครในภาพรวมทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การเปิดรับสมัครวันแรก มีผู้ให้ความสนใจลงสมัครรับเลือกตั้ง อบต. เป็นจำนวนมาก พบว่ามีผู้สมัครสมาชิก อบต.และนายก อบต. ครบทั้ง 76 จังหวัด 

ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้สรุปยอดผู้สมัคร สมาชิก อบต. และ นายก อบต. ทั่วประเทศ ระหว่าง 11-13 ตุลาคม 2564 พบ 5 อันดับจังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุด ดังนี้

1.นครราชสีมา ผู้สมัครนายก 489 คน ผู้สมัครสมาชิก 5,749 คน รวม 6,238 คน

2.ศรีสะเกษ ผู้สมัครนายก 408 คน ผู้สมัครสมาชิก 4,116 คน รวม 4,524 คน

3.สุรินทร์ ผู้สมัครนายก 314 คน ผู้สมัครสมาชิก 3,977 คน รวม 4,291 คน

4.อุบลราชธานี ผู้สมัครนายก 369 คน ผู้สมัครสมาชิก 3,597 คน รวม 3,966 คน

5.บุรีรัมย์ ผู้สมัครนายก 300 คน ผู้สมัครสมาชิก 3,385 คน รวม 3,685 คน

ทั้งนี้ การสมัครรับเลือกตั้ง อบต. ผู้สมัครต้องรู้ว่าตัวเองขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครหรือไม่ เพราะหากผู้สมัครคนใดฝ่าฝืน มีโทษตามมาตรา ๑๒๐ ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด ๒๐ ปี

สำหรับการหาเสียงเลือกตั้ง กกต.ได้กำหนดให้มีการเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ทันที ไปจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นก่อนวันเลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ข่าวอื่นในหมวด