ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดต่าง ๆ

ที่เทศบาลเมืองบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปมอบแก่นายกเทศมนตรีเมืองบางแม่นาง เพื่อนำไปฉีดเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานถวายเป็นพระกุศล และสานต่อพระปณิธานโดยฉีดให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อย และประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 1,203 คน

จังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดและเข้มงวดมีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับต้นของประเทศ โดยมีประชาชนได้รับวัคซีน คิดเป็นร้อยละ 54.94 พื้นที่เทศบาลเมืองบางแม่นาง นับว่ามีจำนวนประชากรหนาแน่นที่สุดในอำเภอบางใหญ่ การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จึงเป็นภารกิจเร่งด่วนและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยลดอัตราการติดเชื้อและลดการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 นอกจากนี้ ยังจัดตั้งศูนย์พักคอยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวได้ 60 คน ปัจจุบันมีผู้ป่วยในการดูแล 49 คน

ส่วนที่โรงเรียนบ้านน้ำเคิม อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยให้บริการตรวจรักษาและฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานเข็มที่ 2 ให้แก่ประชาชน 118 คน พร้อมมอบยาชุดพระราชทาน แล้วลงพื้นที่เยี่ยมบ้านมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร ผ้าห่ม และรถเข็นแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

ที่จังหวัดนครราชสีมา หน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 991 คน พร้อมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนเชิงรุกแก่ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการ เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด-19

และที่จังหวัดสระแก้ว มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานเข็มที่ 2 แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ และพระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลแซร์ออ ตำบลช่องกุ่ม และตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร พร้อมลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกแก่กลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน และผู้ป่วยติดเตียง

จังหวัดสระแก้ว ได้รับวัคซีนพระราชทาน 5,000 โดส สำหรับฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 2,500 คน กำหนดแผนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ทั้งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึง 20 ตุลาคม 2564

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง