ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ วัดบวรนิเวศวิหาร และพระธรรมวัชรบัณฑิต วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต เป็น พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ พุทธธรรมปฏิภาณ ไพศาลวิเทศศาสนกิจ พิพิธประชาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป

พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ มีนามเดิมว่า อนิลมาน เป็นพระภิกษุชาวเนปาล สัญชาติไทย ในตระกูลศากยะ ตระกูลเดียวกับพระพุทธเจ้า บรรพชาเป็นสามเณรที่ประเทศเนปาล และมาศึกษาพระธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหาร ก่อนได้รับการประทานอุปสมบทเมื่อปี 2523 จากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านมานุษยวิทยาสังคม จากมหาวิทยาลัยบรูเนล สหราชอาณาจักร โดยทุนพระราชทาน ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ส่วนที่วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระธรรมวัชรบัณฑิต ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเทพวัชรบัณฑิต เป็น พระธรรมวัชรบัณฑิต ปริยัติกิจสุวิธาน ปรีชาญาณคุณดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดปากน้ำ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป

พระธรรมวัชรบัณฑิต มีนามเดิมว่า สมจินต์ วันจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2503 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ อุปสมบท ณ วัดปากน้ำ เมื่อปี 2525 และสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จากนั้นได้ศึกษาต่อและสำเร็จการศึกษา ณ ประเทศอินเดีย โดยมีผลงานทางด้านวิชาการมากมาย และดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ, เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง