สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ธนาคารรัฐฯ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - เร่งจ่ายชดเชยช่วยเกษตรกร

นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า 7 สถาบันการเงินเฉพาะกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง (ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ด้วยการพักชำระหนี้ และสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม เช่นพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน, ปล่อยสินเชื่อ SMEs วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.5 % ต่อปี ปลอดชำระเงินต้นปีแรก และสินเชื่อปลูกหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอก 3 % ต่อปี หวังช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ทำให้มีเงินหมุนเวียน ช่วยฟื้นฟูกิจการ รวมถึงปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้

ด้าน กรมส่งเสริมการเกษตร เผยปัจจุบันจ่ายเงินชดเชย ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เสร็จสิ้นแล้ว 1 จังหวัดคือ จังหวัดแพร่ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลความเสียหาย และลงพื้นที่สำรวจ เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเยียวยาอย่างทันท่วงที โดยผลสำรวจล่าสุด (14 ต.ค.) พบพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายรวมกว่า 5.2 ล้านไร่ ใน 45 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบมากกว่า 450,000 คน และขณะนี้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินรวมแล้ว 20 จังหวัด ซึ่งเกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ โดยแบ่งอัตราเป็น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท ,พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท,ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท