ข่าวเด็ด 7 สี

สั่งปิดเอเชียประกันภัย เหตุหนี้สินสูง ขาดสภาพคล่อง

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีคำสั่งนายทะเบียนปิดบริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) หลังได้ตรวจสอบฐานะการเงิน พบว่าบริษัทฯ มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 มีหนี้สินติดลบ 1,543 ล้านบาท กระทบต่อสภาพคล่องและมีค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจำนวนมากและไม่มีแนวทางในการแก้ไข ทำให้บริษัทฯ ไม่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจวินาศภัยและยังฝ่าฝืนกฎหมายหลายประการ จึงเพิกถอนใบอนุญาต ให้มีผลวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปยืนยัน

ผู้เอาประกันทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือและคุ้มครองจากกองทุนประกันวินาศภัย