7HDร้อนออนไลน์

รู้ก่อนเลือก ใครบ้าง เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง อบต.

น้องจำไม: รู้ป่ะ? ใครบ้าง เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. 

น้องแจง: รู้ดิ!
    -ผู้มีสัญชาติไทย หรือได้สัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี
   -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง
   -มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี

ข่าวอื่นในหมวด