ข่าวภาคค่ำ

คปภ. ยืนยัน ช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยทุกคน

ข่าวภาคค่ำ - คปภ. ยืนยัน ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหาย จากการเพิกถอนใบอนุญาตฯ บริษัท เอเชีย ประกันภัย 1950 จะได้รับความช่วยเหลือทุกคน

หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ยืนยันว่า ผู้เอาประกันภัยทุกคนจะได้รับการช่วยเหลือ โดยกองทุนประกันวินาศภัย จะเข้ารับช่วงจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย (สามารถยื่นขอรับชำระหนี้ หรือยื่นเรียกร้องความเสียหาย ได้จากกองทุนฯ) ซึ่งหลังจากนี้กองทุนฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนและผ่านแอปพลิเคชัน ไปยังผู้เอาประกันภัยที่ยื่นเรียกร้องความเสียหายแล้ว หรือ เจ้าหนี้ทุกคนภายใน 30 วัน หลังจากนั้นเจ้าหนี้ต้องยื่นขอชำระหนี้จากกองทุนฯ ภายใน 60 วัน โดยจะได้รับชำระหนี้ส่วนที่ขาดตามจริง แต่รวมกันทุกสัญญาแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน ขอให้มั่นใจว่า กองทุนประกันวินาศภัย ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท เพียงพอและพร้อมเข้าดูแล

ส่วนผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคโควิด-19 ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองจากกับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ รวมถึงผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท สามารถขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนฯ โดยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่วนระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลืออยู่ (หรือให้นำเบี้ยประกันภัย ที่จะได้รับคืนไปใช้แทนเงินสด เพื่อเลือกซื้อประกันภัย จากบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้ทุกประเภทกรมธรรม์ประกันภัย)