ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยการศึกษาและคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์ สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ยากไร้ในเขตภาคเหนือ เข้ามาบวชเรียนในพระบวรพุทธศาสนา เปิดสอนวิชาสามัญทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ควบคู่กับการสอนนักธรรม-บาลี ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับไว้เป็นโครงการพระราชดำริฯ และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงาน ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ในครั้งนั้นได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้ส่งเสริมงานช่างสิบหมู่ และจัดตั้งร้านค้าสหกรณ์ ซึ่งทางโรงเรียนฯ ได้น้อมนำมาปฏิบัติ เปิดสอนงานช่างสิบหมู่ และงานฝีมือให้กับสามเณรนักเรียน อาทิ งานเขียนลายล้านนา, ภาพวาด, งานกรอบพระ และหล่อปูนพาสเตอร์ และได้นำผลงานไปจำหน่าย โดยเริ่มดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ ในปี 2559 จนประสบผลสำเร็จ ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปี 2560

และในการเสด็จพระราชดำเนิน ครั้งที่ 2 เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดน่าน 16 โรงเรียน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ได้ทรงติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งโครงการทหารพันธุ์ดี โดยกรมทหารพรานที่ 33 ได้สนองพระราชดำริ เริ่มดำเนินการที่โรงเรียนวัดบ่อหลวงวิทยาธรรม อำเภอบ่อเกลือ เป็นแห่งแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บนพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน ส่งเสริมให้สามเณรปลูกผักกางมุ้ง และผักกลางแจ้ง รวม 16 ชนิด รวมถึงการเพาะเห็ด, เลี้ยงเป็ดไก่ และกบ ซึ่งสามารถนำผลผลิตบางส่วนมาประกอบอาหารได้แล้ว

ปัจจุบันเตรียมขยายผลไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่อำเภอบ่อเกลืออีก 6 แห่ง เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรให้กับสามเณร และสนองพระราชดำริในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง