สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

คปภ. ยืนยัน ช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยทุกคน

หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ยืนยันว่า ผู้เอาประกันภัยทุกคนจะได้รับการช่วยเหลือ โดยกองทุนประกันวินาศภัย จะเข้ารับช่วงจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย ซึ่งหลังจากนี้กองทุนฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนและผ่านแอปพลิเคชั่น ไปยังผู้เอาประกันภัยที่ยื่นเรียกร้องความเสียหายแล้ว หรือ เจ้าหนี้ทุกคนภายใน 30 วัน หลังจากนั้นเจ้าหนี้ต้องยื่นขอชำระหนี้จากกองทุนฯ ภายใน 60 วัน โดยเจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ส่วนที่ขาดจากกองทุนฯ ตามจริง แต่รวมกันทุกสัญญาแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน ส่วนผู้ยังไม่ได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ให้ติดต่อกองทุนประกันวินาศภัย ขอให้มั่นใจว่า กองทุนประกันวินาศภัย ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท เพียงพอและพร้อมเข้าดูแล

สำหรับกรณีผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคโควิด-19 ที่่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองจากบริษัท ทิพยประกันภัย ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเฉพาะภาวะโคมา ในวงเงินความคุ้มครอง 300,000 บาท เบี้ยประกันภัย 300 บาท หรือนำเบี้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองกับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ 13 แห่ง โดยจะได้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยเพิ่มอีก 10% ของกรมธรรม์ใหม่ แต่ไม่เกิน 500 บาท รวมถึงผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท สามารถขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนฯ โดยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่วนระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลืออยู่ หรือให้นำเบี้ยประกันภัย ที่จะได้รับคืนไปใช้แทนเงินสด เพื่อเลือกซื้อประกันภัย จากบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทุกประเภทกรมธรรม์ประกันภัย

นอกจากนี้ คปภ. ได้กำหนดมาตรการการกำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจประกันภัยเพิ่มเติม ให้มีประสิทธิภาพและเชิงรุกมากขึ้น แบบ Proactive Actions เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจซ้ำรอยในอนาคต