7HDร้อนออนไลน์

กรมทางหลวงชนบท เผย เส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 16 จังหวัด

(18 ต.ค. 64) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (18 ต.ค. 64 เวลา 08.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, นครสวรรค์, ฉะเชิงเทรา, นครนายก และสุพรรณบุรี รวม 36 สายทาง

สามารถสัญจรผ่านได้ 21 สายทาง
ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 15 สายทาง แบ่งเป็น
- น้ำท่วมสูง 9 สายทาง (9 แห่ง)
- ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 5 สายทาง (5 แห่ง)
- สะพานขาด/คอสะพานขาด /ทรุดตัว/กัดเซาะ 1 สายทาง (1 แห่ง)
1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 - บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+300 ถึง 11+100)
2. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)
3. สายทาง ชย.4030 แยก ทล.2037 - แยก ทล.2055 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 10+050 ถึง 10+400)
4. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+600)
5. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 3+800)
6. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 85 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+300 ถึง 1+700)
7. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 – บ้านพระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 1+900 ถึง 2+100)
8. สายทาง ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อ.โคกโพธิ์ไชย, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 5+400)
9. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 – บ้านหนองไห อ.บ้านแฮด, มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 12+800 ถึง 13+000)
10. สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร
11. สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร
12. สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+050)
13. สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+075)
14. สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 – บ้านมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 7+300)
15. สายทาง ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056 – บ้านเขาราบ อ.ยางราก จ.ลพบุรี น้ำกัดเซาะคอสะพาน (ช่วง กม.ที่ 1+130 ถึง 1+135)

ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องบริเวณสายทางที่ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช.ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และโปรดสังเกตป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

ขอบคุณภาพข่าว FB : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด