7HD ร้อนออนไลน์

กกต.รายงานมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง อบต. 76 จังหวัดทั่วประเทศกว่า 1.3 แสนคน

วันนี้ (18 ต.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รายงานการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 พบว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศ 76 จังหวัด รวมจำนวน 136,250 คน แบ่งออกเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 12,309 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 123,941 คน

จังหวัดที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต. มากที่สุด เป็นจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 7,333 คน แบ่งเป็น ผู้สมัคร นายก อบต. จำนวน 554 คน และผู้สมัคร สมาชิก อบต. จำนวน 6,779 คน ส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งน้อยที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 121 คน มีผู้สมัครนายก อบต. 17 คน และผู้สมัคร สมาชิก อบต. 104 คน

ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบความถูกต้องของการสมัครของผู้สมัคร และตรวจสอบว่าผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ เมื่อเห็นว่าถูกต้องและผู้นั้นมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร และการประกาศรายชื่อผู้สมัคร ให้มีชื่อตัว ชื่อสกุล รูปถ่าย และหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครที่จะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง