เจาะประเด็นข่าว 7HD

เลือกตั้ง อบต.คึกคัก ผู้สมัครกว่า 130,000 คน

มีข้อมูลว่าในการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม มียอดผู้สมัครนายก อบต. รวม 12,302 คน สมาชิกสภา อบต. 123,867 คน รวมทั้งสิ้น 136,169 คน

ทั้งนี้ กกต. อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เพื่อรับรองความถูกต้องภายใน 7 วัน จากนั้นจะติดประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิลงเลือกตั้ง โดยจะมีการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.ทั่วประเทศ 5,300 แห่ง วันที่ 28 พฤศจิกายน

การป้องกันปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้ง กกต. จัดทำแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ง เมื่อพบเห็นการทุจริตหรือการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง สามารถส่งข้อความ ภาพ เสียง หรือวิดีโอ

โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทาง App Store สำหรับระบบ IOS และ android หรือจะโทรศัพท์แจ้งหากพบเห็นการทุจริตและกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งทางสายด่วนโทร. 1444 โดยจะเก็บชื่อผู้แจ้งเป็นความลับ