ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

เวลา 09.00 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางอานา มาเรีย ปริเอโต อาบัด (Mrs. Ana Maria Prieto Abad) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี ในส่วนของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ นางอรนุช แสงสุริยจันทร์ และคณะนักร้องจิตอาสา "ซ็องส์ ฟอร์ ยู" (Songs for you) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19"

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องผลิตออกซิเจน (OXYGEN CONCENTRATOR) เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

คณะกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดเดิม (ปี 2562-2564) เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ชุดใหม่ (ปี 2564-2566) เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

เวลา 15.50 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดทักษิณ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ทรงยกฉัตรพระเจดีย์มหาจักรีศรีสัฏฐิวรรษ ซึ่งวัดและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยเป็นเจดีย์ขนาด 2 ชั้น ความสูง 33 เมตร ออกแบบตามสถาปัตยกรรมอีสานร่วมสมัย มีต้นแบบมาจากพระธาตุกุดจอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จากนั้น เสด็จเข้าพระเจดีย์ฯ ทรงหยิบผ้าสำหรับห่มพระพุทธรัตนราชสวรรควาสชัยภูมิ พระพุทธรูปประจำพระเจดีย์ฯ พระราชทานแก่ผู้แทนวัดฯ แล้วทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการความเป็นมาของการจัดสร้างพระเจดีย์ฯ ซึ่งพระมหาสายัญ ศรีอ่อน ปัจจุบัน คือ นายสุทธินันท์ ศรีอ่อน ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดสร้างขึ้น ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินถวายวัดทักษิณ เมื่อปี 2549 เป็นปฐมวาร โดยชั้นแรกเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระเจดีย์ฯ และใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์มีมุมห้องสมุดสำหรับเยาวชน เพื่อสืบค้นพระไตรปิฎก รวมทั้งจะติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ฉายวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจฯ ส่วนชั้นที่ 2 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาพระเจดีย์ฯ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง