ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดจันทบุรี

ที่ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,000 ถุง ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอเป็นตัวแทนรับมอบ ณ หอประชุมอาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ก่อนลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานฯ ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน 12 บ้านประกาศ เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี รวม 10 ครอบครัว

จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 6 อำเภอ 48 ตำบล รวม 10,079 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 คน ปัจจุบัน สถานการณ์โดยรวมเริ่มคลี่คลายแล้ว เหลือเพียงพื้นที่อำเภอขลุงและพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำคลองรอการระบาย โดยพื้นที่อำเภอเมือง มีโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งตั้งแต่โครงการฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2559 สามารถขจัดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองจังหวัดได้เป็นอย่างดี

ข่าวอื่นในหมวด