ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้น

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมวัชรเมธี ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดร พระธรรมรัตนดิลก ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชรเมธี อภิปูชนียสถานพิทักษ์ อัคคสังฆกิจบริหาร ธรรมปฏิภาณวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป ด้วยเป็นพระเถระที่สร้างคุณูปการแด่คณะสงฆ์อย่างมาก ทั้งในด้านการศึกษา และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมงคล ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดร พระธรรมกวี ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรมงคล โสภณปริยัติวิธาน วิสุทธิญาณวิสิฐ ไพศาลศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป โดยเป็นพระเถระที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม เป็นผู้นำพระสงฆ์ในด้านการปกครอง การศึกษา จนเป็นที่เคารพศรัทธาของคณะสงฆ์ผู้ใต้ปกครอง และศิษยานุศิษย์ ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร

นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมวัชราจารย์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดร พระธรรมไตรโลกาจารย์ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชราจารย์ นานาศาสนการโกศล วิมลปัญญาโสภิต สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกวิภูษิตยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป ปัจจุบัน เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 2 3 12 และ 13 (ธรรมยุต), รองแม่กองธรรมสนามหลวง และเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

อนึ่ง ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระเทพวัชราจารย์ ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชปริยัติมุนี เป็น พระเทพวัชราจารย์ ปฏิภาณธรรมสาธก ตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป ปัจจุบัน เป็นรองเจ้าคณะภาค 5, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และคณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ส่วนที่วัดราชผาติการาม เขตดุสิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมวชิรากร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดร พระธรรมปาโมกข์ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรากร สุนทรญาณโสภณ โกศลนวกรรมวรกิจ สุสีลาจารนิวิฐ สาธกธรรมวิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม โดยเป็นพระเถระผู้ริเริ่มในการสร้างวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง