ข่าวภาคค่ำ

รัฐบาลใจดี เพิ่มเงินคนละครึ่ง อีก 1,500 บาท พ.ย.นี้

ข่าวภาคค่ำ - โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 เติมเงินให้ประชาชนเพิ่มอีก 1,500 บาท ใส่เป๋าตังเดือนหน้า เพื่อนำไปซื้อสินค้าในโครงการได้จนถึงธันวาคมนี้

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 42,000 ล้านบาท สำหรับโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 อีกคนละ 1,500 บาท โดยประชาชนสามารถนำไปซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการทั่วไป รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหาร และที่เข้าร่วม

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ผ่านผู้ให้บริการระบบ ขนส่งอาหาร หรือ Food Delivery Platform ร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน โดยจะสนับสนุนเพิ่มในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม รวมแล้วรัฐสนับสนุนวงเงินให้ทั้งสิ้น 4,500 บาท/คน สำหรับการใช้จ่ายตลอดระยะเวลาโครงการ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป สัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนไม่เกิน 28 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ลงทะเบียนใหม่และผู้ที่เคยได้รับสิทธิแล้ว