ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เวลา 13.00 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำ ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เฝ้ากราบทูลรายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการคัดเลือกเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับที่กำหนดในหลักสูตร มีการวางระบบการดูแลให้คำปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียน รวมทั้ง ดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนสำเร็จการศึกษาได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด

จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม, สาขาวิทยาศาสตร์เคมี และสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนักศึกษาจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ, คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ตลอดจน นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2564 รวม 493 คน เฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ

โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งความรู้และประสบการณ์จะเป็นสิ่งจำเป็นในการแก้ไขวิกฤตปัญหาต่าง ๆ นำไปสู่การเป็นบุคลากรในการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างประโยชน์สุขให้มวลมนุษยชาติ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง