7HDร้อนออนไลน์

"รู้ก่อนเลือก" หากไม่ไปเลือกตั้ง จะเสียสิทธิอะไรบ้าง

น้องจำไม: รู้ป่ะ? หากไม่ไปเลือกตั้ง จะเสียสิทธิอะไรบ้าง
น้องแจง:    -ถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง 2 ปี 
                 - ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. สว. สภาท้องถิ่น ไม่ได้
                 -สมัครเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้
                 -เป็นข้าราชการการเมือง หรือผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้