ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ สัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระราชาคณะที่ได้ตั้งสมณศักดิ์สูงขึ้น

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมวชิรคุณ ณ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระธรรมวิสุทธิญาณ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรคุณ วิบุลประชาพัฒนาการ ภาวนาวิธานโกศล วิมลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป

พระพรหมวชิรคุณ นามเดิม พระธรรมวิสุทธิญาณ หรือ หลวงปู่ไพบูลย์ เป็นพระเถระที่มีปฏิปทา เป็นพระกัมมัฏฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มีความเคร่งครัดต่อการฝึกฝนวิปัสสนากัมมัฏฐาน มีวัตรปฏิบัติที่เรียบง่าย จึงเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน

นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระธรรมพัชรญาณมุนี ณ โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเทพพัชรญาณมุนี เป็น พระธรรมพัชรญาณมุนี ภาวนาวิธีสุวิธาน สีลาจารสุวิมล โกศลกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป

พระธรรมพัชรญาณมุนี มีนามเดิมว่า ฌอน ไมเคิล ชิเวอร์ตัน เกิดที่ประเทศอังกฤษ โดยมีความเลื่อมใสศรัทธาในหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในปี 2521 ได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อฝึกปฏิบัติกับหลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร) ณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมบรรพชาและอุปสมบท ได้รับฉายาว่า "ชยสาโรภิกขุ" โดยเป็นพระภิกษุ ผู้มีพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก ซึ่งได้เขียนหนังสือธรรมะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จนเป็นที่ประทับใจแก่พุทธศาสนิกชนทั่วโลก

จากนั้น เดินทางไปยังวัดป่ารัตนวัน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระเทพพัชรญาณมุนี ณ วัดป่ารัตนวัน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชวชิรญาณ เป็น พระเทพพัชรญาณมุนี วิปัสสนาวิธีโกศล วิมลสีลาจารนิวิฐมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป

พระเทพพัชรญาณมุนี นามเดิม ฟิลลิป จอห์น โรเบิร์ต เกิดที่ประเทศออสเตรเลีย โดยเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และเดินทางมาประเทศไทย บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ จำพรรษา ณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวอื่นในหมวด