7HD ร้อนออนไลน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สั่งเตรียมพร้อมรับมือน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น และมีฝนตกในพื้นที่

สำนักงานประชาสัมพันธุ์จังหวัดนนทบุรี  ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กเพจ “นนทบุรีทูเดย์” โดยระบว่า  นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ได้ติดตามข้อมูลและสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา  ซึ่งจากข้อมูลคาดว่าในช่วงวันที่ 23 - 30 ตุลาคมนี้ น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะยกตัวสูงขึ้น และอาจมีฝนตกหนักในพื้นที่ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ เตรียมความพร้อมรับมือ และดูแลช่วยเหลือประชาชน ดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมคลอง สำรวจแนวคันกั้นน้ำให้รองรับกับการปล่อยน้ำ ประมาณ 3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และการหนุนของระดับน้ำทะเล โดยให้เพิ่มระดับความสูงและความแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำล้นเข้าพื้นที่
2. แขวงทางหลวงนนทบุรี และแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี สำรวจท่อระบายน้ำถนนในความรับผิดชอบ และเตรียมการป้องกันน้ำท่วมขังพื้นผิวถนน
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีประสานโรงพยาบาล สถานีอนามัยทุกแห่ง ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งจัดเตรียมยารักษาโรคให้เพียงพอ และประสานโรงพยาบาลที่มีพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้ติดตามสถานการณ์ จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ โดยประสานกับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
4. ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยที่พักอาศัยของประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชน
5. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีแจ้งโรงงานอุตสาหกรรม ให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยให้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่ คอยเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
6. สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีแจ้งไปยังโครงการหมู่บ้านจัดสรรทุกแห่ง ให้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำหมู่บ้านไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขัง
7. อำเภอทุกแห่ง สำรวจและรายงานพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8. การไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการแก้ไขปัญหาการจ่ายไฟฟ้า เมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าดับหรือหม้อแปลงชำรุดให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้เครื่องจักรและประตูระบายน้ำต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อ

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูล และเตรียมความพร้อมรับมือ หากเกิดสถานการณ์ ในช่วงวันที่ 23 - 30 ตุลาคมนี้

ข่าวอื่นในหมวด