ข่าวในประเทศ

"รู้ก่อนเลือก" หลังประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งแล้วไม่มีชื่อ ทำอย่างไร

น้องจำไม: รู้ป่ะ? หลังประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง แล้วไม่มีชื่อ ทำอย่างไร
น้องแจง: ให้ผู้สมัครมีสิทธิยื่นคำร้องพร้อมพยานหลักฐาน ภายใน 3 วัน นับจากวันประกาศ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด