ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ สัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่ พระราชาคณะ ที่ได้ตั้งสมณศักดิ์สูงขึ้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่ พระพรหมมงคลวัชโรดม ณ วัดจองคำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระเทพปริยัติมงคล ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมมงคลวัชโรดม สุตาคมปริยัติวิธาน ปรีชาญาณอัคคบัณฑิต ไพศาลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป ด้วยเป็นพระเถระที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ จนทำให้วัดจองคำได้รับยกย่องจากมหาเถรสมาคมให้เป็นสำนักศาสนศึกษาประจำจังหวัดฯ

พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่ พระราชวชิรธรรมวิธาน ณ วัดป่าวชิรบรรพต อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระมหาตอง ธมฺมวุฒฺโฒ เป็น พระราชวชิรธรรมวิธาน ปฏิภาณธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป

พระราชวชิรธรรมวิธาน เกิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2492 อุปสมบท ปี 2517 เริ่มศึกษาพระอภิธรรมและบาลีตั้งแต่พรรษาแรก ปฏิปทาที่เห็นเด่นชัด คือ เป็นผู้ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ดำเนินวัตรปฏิบัติตามคำสอนของพุทธองค์ เป็นแบบอย่างที่ดีและสั่งสอนให้ศิษยานุศิษย์ประพฤติตาม มีเมตตาต่อทุกคนเสมอกัน ให้การอบรมวางพื้นฐานปฏิบัติธรรมแก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยเฉพาะรากฐานครอบครัว ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าวชิรบรรพต ซึ่งเป็นวัดที่เงียบสงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติเจริญจิตภาวนา

ข่าวอื่นในหมวด