ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 36 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เวลา 14.13 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 36 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระพิจารณา อาทิ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564, ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี, ผลการสรรหาคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง