7HDร้อนออนไลน์

รู้ก่อนเลือก การเลือกตั้งครั้งนี้ จัดภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างไร

น้องจำไม: รู้ป่ะ? การเลือกตั้งครั้งนี้ จัดภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างไร 

น้องแจง : - กกต. กำหนดให้จัดในพื้นที่เปิด
               -ไม่แออัด -เว้นระยะห่าง
              - มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ -บริการเจลล้างมือ
             - ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งและ เจ้าหน้าที่ ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ข่าวอื่นในหมวด