7HDร้อนออนไลน์

ชาวบ้านเสียงแตก! หลัง จ.พะเยาเข้ม! ตาม จ.ยะลา ขอความร่วมมือธนาคารทุกแห่ง ให้บริการเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 เท่านั้น

กรณีจังหวัดพะเยามีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 21 ต.ค.64 ลงนามโดย นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือให้ธนาคารทุกแห่ง ในจังหวัดพะเยา ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยส่งถึงประธานชมรมธนาคารจังหวัดพะเยา

เนื้อหาระบุว่า จากที่กระทรวงสาธารณสุขให้คนไทยทุกคนได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ตามความสมัครใจครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร ตามมติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2564 และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้กำหนดให้การบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิดของแต่ละพื้นที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และนายกรัฐมนตรีมีนโนบายเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 ซึ่ง จ.พะเยา ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ได้จำนวน 201,278 คน คิดเป็นร้อยละ 42.98 ณ วันที่ 19 ต.ค.64

ในการนี้ จังหวัดพะเยา จึงขอความร่วมมือท่านให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม โดยต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หรือ เอกสารรับรองในแอพพลิเคชันหมอพร้อม หรือ สติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ยืนยันการได้รับวัคซีนติดไว้บริเวณหลังบัตรประจำตัวประชาชน

ปรากฎว่าหลังมีการเผยแพร่เอกสารออกไปในโลกโซเชียล  ได้มีประชาชนเข้ามาวิพากวิจารณ์ บางส่วนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว เพราะถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชน อ้างว่า หากวัคซีนดีและมีคุณภาพประชาชนก็จะไปฉีดเอง เพราะการฉีดหรือไม่ฉีดก็มีโอกาสติดโควิดได้เช่นเดียวกัน ขณะที่บางส่วนก็เห็นด้วยว่า  ถ้าทุกคนร่วมมือเข้ารับการฉีดวัคซีน ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ และลดการระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ลงได้

ทั้งนี้ จ.พะเยา ถือเป็นจังหวัด ที่ 2 ที่มีประกาศลักษณะนี้ออกมา เพราะก่อนหน้านี้ (18 ต.ค. 64 ) นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ในฐานะประธานกรรมการโรคติตต่อจังหวัดยะลา ก็ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการกระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 โดยขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และธนาคารทุกแห่ง ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด19 อย่างน้อย 1 เข็มเท่านั้น  หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนในแต่ละอำเภอ

ข่าวอื่นในหมวด