7HDร้อนออนไลน์

กต.เบรกธรรมศาสตร์ นำเข้า "โมเดอร์นา" บริจาคจากโปแลนด์

ความคืบหน้า #วัคซีนโมเดอร์นา หลัง นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG เปิดเผยเรื่องการรับบริจาควัคซีนโมเดอร์นา 3 ล้านโดส จากประเทศโปแลนด์ ที่จะมอบให้กับ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศ ออกหนังสือด่วนที่สุด ส่งถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงเรื่องการรับบริจาควัคซีนโมเดอร์นาจากโปแลนด์ โดยระบุว่า ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) แจ้งว่าได้รับความร่วมมือจากองค์กร Rzadowa Agencia Rezerw Strategicznych (RARS) ของโปแลนด์ และว่ารัฐบาลโปแลนด์ จะบริจาค #วัคซีนโมเดอร์นา ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ช่วยอำนวยความสะดวกตรวจสอบวัคซีน และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของโปแลนด์ในการจัดส่งวัคซีนดังกล่าวมายังประเทศไทย

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียน ดังนี้

1. โดยที่การบริจาควัคซีนโมเดอร์นาจากโปแลนด์ข้างต้น ไม่ใช่การบริจาคในลักษณะรัฐต่อรัฐ โดยกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้รับแจ้งเรื่องการบริจาคดังกล่าวผ่านช่องทางการทูตอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์หรือสถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย จึงเห็นว่า การติดต่อโดยตรงระหว่างหน่วยงานผู้บริจาควัคซีนของโปแลนด์และหน่วยงานผู้รับบริจาควัคซีนในไทย จะเหมาะสมกว่า

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจพิจารณาหารือกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับกระบวนการนำวัคซีนดังกล่าวเข้าประเทศไทย รวมทั้งประเด็นอื่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเด็นการชดเชยความเสียหาย 

3. ในการบริจาควัคซีนแอสตราเซนเนกา และวัคซีนไฟเซอร์ จากมิตรประเทศให้รัฐบาลไทยที่ผ่านมา บริษัทผู้ผลิตวัคซีนต้องให้ความยินยอมด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงอาจพิจารณาแนวปฏิบัติในการบริจาควัคซีนโมเดอร์นาในครั้งนี้โดยถี่ถ้วน เพื่อป้องกันการร้องเรียนจากฝ่ายใดในภายหลัง