7HDร้อนออนไลน์

"รู้ก่อนเลือก" นอกจากหนังสือรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะส่งมาให้ถึงบ้าน เราตรวจสอบได้จากไหนอีกบ้าง

น้องจำไม:รู้ป่ะ? นอกจากหนังสือรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะส่งมาให้ถึงบ้าน เราตรวจสอบได้จากไหนอีกบ้าง

น้องแจง: ตรวจสอบได้ ที่ศาลากลางจังหวัด/ที่ว่าการอำเภอ/ อบต.ที่เลือกตั้ง  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน