ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชาคณะ ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระพิพัฒน์วชิโรภาส ณ วัดวังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูสุขุมวรรโณภาส เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ เจ้าคณะตำบลหัวดอน และผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระพิพัฒน์วชิโรภาส เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

พระพิพัฒน์วชิโรภาส นามเดิม พิกุลทอง วันทา เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2511 ที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระนักพัฒนาที่ขับเคลื่อนชุมชนตามหลัก “บวร” หรือ บ้าน วัด ราชการ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างแก่พุทธศาสนิกชน ให้สามารถพึ่งตนเองและสร้างทางรอดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เน้นการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม เป็นการผสมผสานทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สอดคล้องกับธรรมชาติ

นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระธรรมวชิรเมธี ณ วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเทพปริยัติมุนี เป็น พระธรรมวชิรเมธี ศรีปริยัตยาคม อุดมศาสนกิจติลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดเมธีวรวัฒน์ 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูธรรมธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ) เกิดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2507 ที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำเร็จปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม, เจ้าคณะภาค 1 และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง