ข่าวในพระราชสำนัก

โครงการทูบี นัมเบอร์วัน จัดการประกวดผลงานระดับภาคกลาง และตะวันออก ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ระดับภาคกลาง และตะวันออก ประจำปี 2564 ซึ่งจัดการประกวดผลงานฯ ขึ้นเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้มีการปรับรูปแบบ และวิธีการประกวด ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ New Normal ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การประกวดเป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่ร่วมกันพัฒนาต่อยอดงาน สร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมกับการดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติด โดยใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือดำเนินงานที่สำคัญ มีโครงสร้างการดำเนินงาน 2 ระดับ คือ โครงสร้างจังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน และอำเภอทูบี นัมเบอร์วัน ดำเนินงานบริหารจัดการ และบูรณาการภาพรวม และโครงสร้างชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งจัดตั้งครอบคลุมในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจำ ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติในทุกจังหวัด จัดกิจกรรมตอบสนองกับความต้องการของสมาชิก และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก บุคคลอื่น ชุมชน และสังคม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง