เช้าข่าว 7 สี

ครม.เห็นชอบประกันรายได้เกษตรกร

เป็นมาตรการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนาน 18,378.90 ล้านบาท ประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนาน 7,102.68 ล้านบาท และประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนาน 1,908.51 ล้านบาท

ซึ่งจะครอบคลุมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประมาณ 4,700,000 ครัวเรือน ปลูกมันสำปะหลัง ประมาณ 500,000 ครัวเรือน และปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 450,000 ครัวเรือน

สำหรับการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกหอมมะลิ อยู่ที่ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน, ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

สำหรับมันสำปะหลัง และข้าวโพด ขณะนี้ถือว่ามีราคาดี และมีราคาเกินรายได้ที่ประกันไว้ อย่างมันสำปะหลัง เมื่อวานนี้มีราคา กิโลกรัมละ 2.70 บาท ซึ่งประกันรายได้ที่ 2.50 บาท ถือว่ามีราคาสูงกว่ารายได้ที่ประกันไว้ ส่วนข้าวโพดประกันรายได้ กิโลกรัมละ 8.50 บาท ขณะนี้มีราคา 9-10 บาท ถือว่าราคาสูงกว่ารายได้ที่ประกันเช่นกัน

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีสั่งการ ให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจ การเกษตร ที่ยังมีปัจจัยเสี่ยง ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ความแปรปรวนของสภาพอากาศ แนวโน้มราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และความผันผวนของค่าเงินบาท ที่อาจส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกร