ข่าวในพระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือสนองพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ที่สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนองพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน

สำหรับกรอบแนวทางความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ ด้านการวิจัยและการพัฒนาโครงการวิจัยต่าง ๆ ด้านการศึกษา การฝึกอบรมทางการแพทย์และการสาธารณสุข อาทิ การร่วมฝึกอบรมทางการแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดชุดแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของประเทศให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง