7HDร้อนออนไลน์

รู้ก่อนเลือก ผู้สมัคร จะจัดเวทีหาเสียง ต้องได้รับอนุญาตจากใครหรือไม่

รู้ก่อนเลือก  ผู้สมัคร จะจัดเวทีหาเสียง ต้องได้รับอนุญาตจากใครหรือไม่
น้องจำไม: รู้ป่ะ? ผู้สมัคร จะจัดเวทีหาเสียง ต้องได้รับอนุญาตจากใครหรือไม่

น้องแจง: ผู้สมัครจะใช้พาหนะ หรือจัดเวทีหาเสียง ต้องแจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนั้นๆก่อน