7HDร้อนออนไลน์

"รู้ก่อนเลือก" ผู้สมัคร ที่ต้องการผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ต้องทำอย่างไร

"รู้ก่อนเลือก" ผู้สมัคร ที่ต้องการผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ต้องทำอย่างไร
น้องจำไม:รู้ป่ะ? ผู้สมัคร ที่ต้องการผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ต้องทำอย่างไร

น้องแจง: - แจ้งรายชื่อ /หน้าที่ /จำนวนผู้ช่วยให้เสียง ให้ ผอ.กต.จว.ทราบก่อน
               -จัดหาเสื้อผ้า/ สิ่งของ/ เลี้ยงอาหาร-เครื่องดื่ม และจ่ายค่าจ้างได้
               -แจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียง ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง