ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงาน กปร. เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี

วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงาน กปร. เชิญไปทอดถวาย ณ วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมี นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีฯ วัดมงคลชัยพัฒนา เดิมชื่อ วัดมงคล สร้างขึ้นปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในปี 2534 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามใหม่ว่า วัดมงคลชัยพัฒนา ทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งถือเป็น "เกษตรทฤษฎีใหม่" แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรที่มีพื้นที่ถือครองขนาดเล็ก แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย สระน้ำ, ทำนา, เพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน ที่เหลือคือ ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ หากประสบความสำเร็จจะดำเนินการในขั้นที่ 2 คือ การรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การผลิต และการตลาด ขั้นที่ 3 คือ การติดต่อร่วมมือกับแหล่งเงินและแหล่งพลังงาน ตั้งและบริหารโรงสี ร้านค้าสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังมีพระราชดำริการพัฒนาตามหลัก "บวร" โดยนำวัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจมาร่วมพัฒนาชุมชนกับชาวบ้าน โรงเรียน หรือส่วนราชการ ส่งผลให้เกิดความสามัคคี และร่วมมือกันเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีความเข้มแข็ง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง