7HDร้อนออนไลน์

“รู้ก่อนเลือก” ผู้สมัครเลือกตั้ง ต้องระวังเรื่องของการชี้นำอย่างไร

“รู้ก่อนเลือก” ผู้สมัครเลือกตั้ง ต้องระวังเรื่องของการชี้นำอย่างไร
น้องจำไม : รู้ป่ะ? ผู้สมัครเลือกตั้ง ต้องระวังเรื่องของการชี้นำอย่างไร
น้องแจง: ห้ามสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต มีลักษณะชี้นำ เพื่อผลต่อการลงคะแนนเลือก หรือไม่เลือกผู้สมัครคนใด