เกาะกระแสออนไลน์

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท ลงทะเบียนได้ตลอด พ่อแม่ที่เข้าเกณฑ์ รับสิทธิ์ได้เลย

สำหรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงิน 600 บาทต่อคนต่อเดือนได้ โดยเงินอุดหนุนบุตรนี้เป็นการช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ครองที่มีรายได้น้อย จะจ่ายให้เด็กแรกเกิด ไปจนถึงอายุ 6 ขวบ ซึ่งเด็กที่ลงทะเบียนจะต้องอายุไม่เกิน 6 ขวบ ทางผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตลอด หลังลงทะเบียนทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) จะใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูล หากท่านได้รับสิทธิ์ก็จะได้เงินย้อนหลังโดยจะนับจากเดือนที่ลงทะเบียน

สำหรับหลักเกณฑ์และการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนบุตรมีดังนี้

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ
•มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
•เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี
•อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
•ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน
•มีสัญชาติไทย
•เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
•เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
•อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

ทั้งนี้ หากมารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

สำหรับสถานที่รับลงทะเบียน ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้
•กรุงเทพมหานคร>ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
•เมืองพัทยา>ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
•ส่วนภูมิภาค>ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย
1.แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
3.บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด
5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
6.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์
(ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)
7.กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
8.สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะได้ผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://csgcheck.dcy.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงทะเบียน ได้ที่นี้ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด , สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์