7HDร้อนออนไลน์

"รู้ก่อนเลือก" ระหว่างเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ต้องระวังบุคคลภายนอกอย่างไร

"รู้ก่อนเลือก" ระหว่างเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ต้องระวังบุคคลภายนอกอย่างไร
น้องจำไม:รู้ป่ะ? ระหว่างเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ต้องระวังบุคคลภายนอกอย่างไร
น้องแจง: ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่เจ้าหน้าที่  และผู้ที่เข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งเท่านั้น