ห้องข่าวภาคเที่ยง

รู้ชัดสกัดโควิด-19 : ลอยกระทงวิถีใหม่ห่างไกลโควิด-19

อีกไม่กี่วันก็จะถึงช่วงเทศกาลงานประเพณีลอยกระทงกันแล้ว ซึ่งปีนี้ทาง ศบค.เองก็ไฟเขียวอนุญาตให้จัดงานได้ทุกจังหวัด แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรการคุมเข้ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการห้ามปล่อยโคมลอย งดเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และรณรงค์ให้ลอยกระทงแบบปลอดแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด ให้แต่ละครอบครัว แต่ละกลุ่ม หรือหน่วยงานใช้กระทง 1 ใบ ตามแนวทาง 1 ครอบครัว 1 กระทง, 1 หน่วยงาน 1 กระทง เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและลดปริมาณขยะ นอกจากนี้ในที่ประชุม ศบค. ยังได้แบ่งการจัดกิจกรรมลอยกระทงตามประเพณีออกเป็น 2 กลุ่มคือ

1. จัดงานขนาดเล็กในระดับบุคคล หรือครอบครัว สามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการ Universal Prevention ตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ

2. การจัดงานเทศกาลขนาดใหญ่เช่นที่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร การจัดงานแบบนี้ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้นๆ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือ กทม. จะต้องกำกับดูแลการจัดงานในภาพรวม โดยให้ยึดถือแนวทางและมาตรการรณรงค์ที่กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกันแล้วได้กำหนดแนวทางเสนอ ศบค.เห็นชอบ ซึ่งกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมได้จัดทำรายละเอียดไว้แล้ว

เริ่มที่แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ด้านสิ่งแวดล้อม
1.ผู้จัดงานจะต้องมีจุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิ
2. มีจุดบริการล้างมือ
3. ทำความสะอาดอุปกรณ์พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังจัดงาน
4. หากมีเวทีในงานต้องทำความสะอาดก่อนและหลังการแสดงทุกรอบ
5. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด
6.ทำความสะอาดห้องสุขาให้สะอาดในทุก1-2 ชั่วโมง

ต่อมา เป็นแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ด้านผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าที่
1.จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคลสำหรับผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าที่
2.ผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าที่ควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
3.ผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าที่ในงานทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
4.สร้างการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค
5.ติดต่อสื่อสารระหว่างปฏิบัติงานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

และสุดท้าย แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ด้านผู้ร่วมงาน
1.ควบคุมจำนวนผู้ร่วมงานไม่ให้แออัด
2.ผู้ร่วมงานทุกคนต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา
3.ผู้ร่วมงานทุกคนต้องล้างมือก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
4.จัดให้มีจุดลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ สแกน QR Code “ไทยชนะ”
5.ภายในงานควรเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกกิจกรรม
6.กำหนดระยะของการนั่งชมการแสดง

ทั้งหมดคือมาตรการคุมเข้มการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีนี้ และเพื่อความสบายใจ รู้เท่าทันภัยโควิด-19 จะมีจุดไหนสุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงบ้าง วันนี้ คุณหมอรุ่งเรือง กิจผาติ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข จะมาแนะนำเพิ่มเติม

ปิดท้ายกันที่ช่วงส่งต่อกำลังใจ วันนี้ คุณไม้ นนทพันธ์ ได้มาส่งต่อกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน