7HDร้อนออนไลน์

RCEP ลดภาษี 0% ให้ไทยทันทีกว่า 2.9 หมื่น รายการ เริ่ม 1 ม.ค. 65

#เศรษฐศาสตร์ตลาดสด ไทยได้รับประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) หลังมีจำนวนประเทศสมาชิกลงสัตยาบันตามเงื่อนไข คือ อย่างน้อยในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศต้องมีไม่น้อยกว่า 6 ประเทศให้สัตยาบัน และประเทศนอกสมาชิกอาเซียนที่มี 5 ประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศร่วมให้สัตยาบัน สำหรับประเทศที่เข้สร่วมสัตยาบันแล้ว ได้แก่ ประเทศในกลุ่มอาเซียน 6 ประเทศ (ไทย กัมพูชา บรูไน เวียดนาม สิงคโปร์ สปป.ลาว) จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์  RCEP ถือเป็น FTA ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีมูลค่าการค้ารวม 10.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น ร้อยละ 30.3 ของมูลค่าการค้าของโลก คิดเป็น

ตัวอย่างประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากความตกลง RCEP เช่น ประเทศสมาชิก RCEP ยกเลิกภาษีนำเข้าที่เก็บกับสินค้าไทยอย่างน้อย จำนวน 39,366 รายการ โดยลดภาษีเหลือ 0% ทันที จำนวน 29,891 รายการ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จะลดและยกเลิกภาษีศุลกากรกับสินค้าที่ส่งออกจากไทย เพิ่มเติมจาก FTA ที่มีอยู่ในสินค้า เช่น ผลไม้สดและแปรรูป สินค้าประมง น้ำผลไม้ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์และส่วนประกอบ พลาสติก เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เป็นต้น ส่วนสินค้าที่เหลือจะทยอยลดภาษีภายใน 10 - 20 ปี ให้อัตราภาษีเป็น 0% ตามเงื่อนไขของแต่ละประเทศ สำหรับภาคบริการ ไทยจะได้รับสิทธิพิเศษสามารถเข้าไปถือหุ้นได้ถึง 70 - 80% ในสาขาบริการ ซึ่งถือเป็นการขยายโอกาสในธุรกิจบริการของไทยสู่ประเทศสมาชิก RCEP เช่น ก่อสร้าง ค้าปลีก สุขภาพ ดิจิทัลคอนเทนต์ ภาพยนตร์และบันเทิง เป็นต้น

ที่สำคัญความตกลง RCEP จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ประเทศสมาชิก เช่น สินค้าที่เน่าเสียง่ายจะได้รับการตรวจปล่อยพิธีการศุลกากรภายใน 6 ชั่วโมง และสินค้าปกติภายใน 48 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นการช่วยลด pain points ให้แก่ผู้ส่งออกได้มาก

ประเด็นที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการเพิ่มเติม เพื่อพร้อมใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2565 คือ เรื่องการออกประกาศอัตราภาษีศุลกากรที่ไทยจะเก็บสำหรับสินค้านำเข้าจากสมาชิก RCEP เรื่องการเข้าถึงตลาด (Market access) โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์ RCEP Center เพื่อให้ข้อมูลความตกลง RCEP แก่ผู้ประกอบการ เช่น รายละเอียดความตกลง สถิติการค้าระหว่างประเทศ อัตราภาษี มาตรการการค้าของไทย โดยเฉพาะเรื่องแหล่งกำเนิดสินค้า (Rule of origin) ขั้นตอนการออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้กับผู้ส่งออกไทยใช้ประกอบการส่งสินค้าไปประเทศสมาชิก RCEP เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี อีกนัยหนึ่งคือ การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพียงฉบับเดียวก็สามารถเข้าถึงตลาดได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก ซึ่งจะทำให้สินค้าส่งออกไทยมีความคล่องตัวในการทำตลาดมากขึ้น รวมทั้งเรื่องการพัฒนาระบบรองรับ เช่น แนวทางเตรียมระบบติดตามการค้าระหว่างประเทศ หรือ Trade Monitoring System (TMS) เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเตรียมแผนรับมือหรือใช้มาตรการปกป้องทางการค้าได้ทันท่วงที

ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกควรยื่นใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าจาก FTA ให้เต็มที่ ยังเป็นการช่วยเจาะตลาดประเทศคู่ค้าได้เร็ว ลดระยะเวลาขั้นตอนพิธีการศุลกากรและตรงตามความต้องการตลาดประเทศคู่ค้า ปีหน้าจึงเป็นอีกความหวังของการส่งอออกไทย การส่งออกยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว