เกาะกระแสออนไลน์

วิธีลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ไม่ใช่พ่อแม่ก็รับได้! ทำอย่างไรเช็กที่นี่

วิธีลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ไม่ใช่พ่อแม่ก็รับได้! ทำอย่างไรเช็กที่นี่

สำหรับผู้ที่ต้องการลงละเบียนเพื่อรับเงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร หากผู้ปกครองเด็กมีความประสงค์รับสิทธิยังสามารถลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ตลอด โดยทางทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะจ่ายให้เด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท ไปจนถึงอายุ 6 ขวบ ซึ่งเด็กที่ลงทะเบียนจะต้องอายุไม่เกิน 6 ขวบ

หลักเกณฑ์และการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรมีดังนี้
ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน
- มีสัญชาติไทย
- เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
- เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

เด็กที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร
- เด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
- เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี
- อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
-ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

สำหรับสถานที่รับลงทะเบียน ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้
•กรุงเทพมหานคร>ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
•เมืองพัทยา>ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
•ส่วนภูมิภาค>ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงทะเบียน ได้ที่นี

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม