ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน พร้อมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัดอ่างทอง

เวลา 20.25 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ณ โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน มาเป็นแนวทางป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด โดยชมรมฯ มีผลการดำเนินงานดีเด่น สมาชิกมีความโดดเด่นด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีกิจกรรมเด่น เช่น จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก กิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด กีฬา และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน สู่ความเป็นหนึ่งส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ดำเนินงานภายใต้หลักการทำงาน "เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง" มีบริการให้คำปรึกษา พัฒนา EQ กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการร้อง เต้น เล่นเกม ฝึกสมอง และศิลปะประดิษฐ์

จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัดฯ ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 19 ปี ส่งผลให้เด็ก และเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น ภาคภูมิใจในตนเอง และพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน โดยเป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปีที่ 1 ในปี 2561 สมาชิกได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล ระดับประเทศ รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 8 จำนวน 4 คน และผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน ในปี 2561 โอกาสนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงาน และพระราชทานเงินแก่เลขาธิการมูลนิธิ ทูบี นัมเบอร์วัน

จากนั้น พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจในการเลิกเสพ และเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แล้วพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วันของจังหวัด ปัจจุบัน จังหวัดอ่างทอง มีสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน 54,368 คน มีอำเภอทูบี นัมเบอร์วัน ครบทุกอำเภอ มีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในสถานศึกษา 179 แห่ง ชุมชน 299 แห่ง สถานประกอบการ 14 แห่ง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1 แห่ง เรือนจำ 1 แห่ง และสำนักงานคุมประพฤติ 1 แห่ง ในการนี้ ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ทูบี นัมเบอร์วัน

ข่าวอื่นในหมวด