ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิชัยพัฒนา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ กับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อาคารสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุมัติให้ดำเนินโครงการฯ เพื่อส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทางธรรมชาติตามแนวทางพระราชดำริ เป็นการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ปี 2533

จากการดำเนินงานกว่า 30 ปี มีการวิจัยเพื่อหาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพสังคม รวม 447 เรื่อง ขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชน จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการส่วนภูมิภาค และยังเผยแพร่องค์ความรู้ ในการประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ สามารถตีพิมพ์ได้ 545 เรื่อง ผ่านการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3 ครั้ง การดำเนินงานมุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย ต่อยอดผลการดำเนินงาน โดยสนับสนุนด้านบุคลากรเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ และการประสานงานผ่านเครือข่าย ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ บูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง